Jesteś tutaj: Strona główna >> Regulamin iperfect.pl
Regulamin iperfect.pl
I. Postanowienia ogólne

1. Serwis iPerfect.pl dostępny jest w domenie internetowej www.iperfect.pl i służy w szczególności prezentacji świadczeń realizowanych przez placówki medyczne.
2. Korzystający z serwisu iPerfect.pl (zwany dalej "Użytkownikiem") zobowiązuje się podczas korzystania z serwisu iPerfect.pl do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Korzystający z serwisu iPerfect.pl (zwany dalej "Świadczeniodawcą") zobowiązuje się podczas korzystania z serwisu iPerfect.pl do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

II. Korzystanie z Serwisu iPerfect.pl

4. Serwis iPerfect.pl nie prowadzi, ani nie pośredniczy w świadczeniu usług, a jedynie informuje o świadczeniach dostępnych w placówkach świadczeniodawców współpracujących ze iPerfect.pl (zwanych „Świadczeniodawcami”).
5. Świadczeniodawca zobowiązuje się do prezentowania i świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. iPerfect.pl nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Świadczeniodawców, a także za przebieg ewentualnych kontaktów między Użytkownikiem, a Świadczeniodawcą.
6. Użytkownik i Świadczeniodawca mogą korzystać z serwisu iPerfect.pl za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową.
7. Serwis iPerfect.pl umożliwia Użytkownikowi:
a) uzyskanie informacji o świadczeniach oferowanych przez Świadczeniodawcę
b) przejście na strony Świadczeniodawców, promowanych w serwisie iPerfect.pl.
c) przejście na strony innych portali współpracujących z serwisem iPerfect.pl.
8.Serwis iPerfect.pl umożliwia Świadczeniodawcom prezentowanie Użytkownikom
na stronach serwisu informacji o oferowanych świadczeniach
9. iPerfect.pl dokładać będzie wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie iPerfect.pl były przez świadczeniodawców przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. Jednakże, aby sprawdzić pełną aktualność opisu, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Świadczeniodawcy albo skontaktować się telefonicznie ze Świadczeniodawcą, od którego oferta danego świadczenia pochodzi.
10. Użytkownik i Świadczeniodawca nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Serwisie iPerfect.pl innych niż dane wprowadzane przez niego samego.
11. Użytkownik i Świadczeniodawca nie może bez pisemnego zezwolenia iPerfect.pl umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Serwisie iPerfect.pl innych niż dane wprowadzane przez niego samego.

III. Ochrona prywatności

12. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest właściciel serwisu iPerfect.pl. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez iPerfect.pl, w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów podmiotów współpracujących. Użytkownik korzystając z serwisu iPerfect.pl nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.
13. Dane Użytkowników i Świadczeniodawców oraz treści umieszczane przez Świadczeniodawców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
14. iPerfect.pl zapewnia Użytkownikom i Świadczeniodawcom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Użytkownikom i Świadczeniodawcom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Użytkownik i Świadczeniodawca ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
15. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są przez nas chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

IV. Postanowienia końcowe

16. iPerfect.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania serwisu iPerfect.pl, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki ewentualnych problemów technicznych jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność serwisu iPerfect.pl przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania. W związku z tym Użytkownicy i Świadczeniodawcy korzystają z niego na własną odpowiedzialność.
17. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności serwisu iPerfect.pl , wszelkie zauważone nieprawidłowości Użytkownik i Świadczeniodawca może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@iperfect.pl.
18. iPerfect.pl nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom, Świadczeniodawcom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba, że szkody te powstały na skutek winy umyślnej iPerfect.pl.
19. iPerfect.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom i Świadczeniodawcom poprzez jego umieszczenie na stronach internetowych Serwisu iPerfect.pl.